Dokumenty


30.08.2019r. Obowiązujący STATUT SZKOŁY Z ZWO od 1 września 2019r.


Na podstawie

- Poz. 530 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- Poz. 493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

uchwałą RP z 30.03.2020r. dopisano:

 5. RADA PEDAGOGICZNA

8 Rada pedagogiczna w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły podejmuje decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej lub pracy w trybie obiegowym. Wszystkie podjęte decyzje są utrwalone w formie protokołu.

 36.

12 Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są oceniane za podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny przez nauczyciela.

13 W czasie nauki zdalnej wiedza i umiejętności uczniów weryfikowana jest głównie poprzez dokumentację elektroniczną: zdjęcia prac, projektów, sprawdzianów/zadań/kartkówek/konkursach online oraz aktywności, odpowiedzi ustnej w trakcie transmisji wideo oraz innych metod zdalnych.

 38.

9 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły zostają zawieszone wszelkie spotkania z rodzicami, informacja o postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną.

 39.

8 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły wszelkie prace uczniów są dostępne tylko drogą elektroniczną wg. ustaleń nauczyciela

 40.

6 W czasie nauczania zdalnego kategorie i formy ocen dostosowuje się do specyfiki przedmiotu, zawieszony zostaje § 36 p.2.

 54.

9 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzamin klasyfikacyjny dopuszcza się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencji).

 57.

11 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych dopuszcza się egzamin z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencji).

 60.

10 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wymiana informacji odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 67.

13 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły sprawdzian dopuszcza się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencji).


Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 16:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 887 055