Samorząd Uczniowski


Opiekunowie:

mgr Ewa Litwa

mgr Beata Kucharzyk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/17SU pracował zgodnie z przyjętym przez Radę SU i zatwierdzonym przez Zarząd SU planem pracy. Działalności SU przewodniczył Zarząd SU z kierowniczą rolą pełnioną przez Przewodniczącego i jego Zastępcę. W drodze wyborów z Rady SU wyłoniono Przewodniczącą SU: Dominikę Lenczak z klasy 6 d oraz Zastępcę SU: Oliwię Szczurko z klasy 4b. Przeprowadzono także wybory Opiekunów SU, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie SU. W ciągu trwania I semestru, SU zorganizował 7 spotkań Rady SU, podczas których poruszane były bieżące sprawy Rady SU, dokonywano oceny osiągnięć klasowych, analizowano udział klas w akcjach SU, prowadzono dyskusje nad inicjatywami zgłaszanymi przez klasy oraz upowszechniano wiedzę na temat zapisów dotyczących praw, obowiązków i sposobów oceniania ucznia. Podjęta została uchwała o kontynuowaniu akcji Szczęśliwego Numerka i konkursu Lider Samorządności. Odbyło się także robocze zebranie Zarządu SU, podczas którego zbierano opinie na temat sposobu funkcjonowanie nowego systemu WSO.W wyniku uzyskanych informacji zwrotnych przez opiekunów wynika, ze nauczyciele solidnie i systematycznie oceniają punktowo zachowania uczniów, przestrzegając WSO. Uczniowie zgłosili jednak potrzebę podjęcia rozmów z przedstawicielami Dyrekcji na temat powtórnego przeanalizowania ustalonych współczynników wagowych do średniej oceny wagowej za różne aktywności uczniów na przedmiotach.  SU pełnił rolę organu integrującego społeczność szkolną: przygotowano program artystyczny z okazji Dnia KEN, prowadzono zabawę andrzejkową klas 4-6. W I semestrze zostały zorganizowane następujące akcje charytatywne: Światełko Pamięci (zbiórka zniczy na rzecz Cmentarza Łyczakowskiego), Pomóżmy Zwierzakom (zbiórka darów na rzecz Schroniska dla zwierząt Kundelek w Rzeszowie). Zbieramy makulaturę-Chronimy Lasy ( zbiórka makulatury), czy zbiórka zakrętek. Na uwagę zwraca fakt, ze kolejny rok szkolny zadawalająca jest aktywność SU w podejmowaniu inicjatyw.  Samorządy klas zgłaszały wiele swoich inicjatyw, czego wynikiem było uatrakcyjnienie codziennego życia w szkole i zorganizowanie wielu akcji, w tym semestrze z inicjatywy uczniów zorganizowano następujące akcje: „Plebiscyt na najlepszego nauczyciela”, „Tydzień pisania listów”, „Czapka Mikołajowa”, „Dzień postaci z bajek”, „Dzień praw człowieka”, „Góra grosza”, „Kartka świąteczna, „Mikołajowa paczka dla Hospicjum”, „Ósemka dla kundelka”.Ponadto Samorząd Uczniowski prowadził 2 tablice informacyjne o SU oraz 1 tablicę okolicznościową, na której samorządy klasowe wykonywały gazetki zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Informacje o akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski były także przekazywane przez radiowęzeł lub na stronę www.

Uzyskane wstępne wyniki konkursu całorocznego na Lidera Samorządności są bardzo zróżnicowane i pokazują, że klasami mocno zaangażowanymi w działania samorządowe na terenie szkoły są klasy 4a, 6c, 5b. Zauważalna jest chęć obecnych klas 4 do angażowania się w życie szkoły.

WNIOSKI: Aktywność Samorządu Uczniowskiego jest zauważalna w codziennym życiu szkoły.

mgr Ewa Litwa

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

  • Data aktualizacji: 2018-07-19 12:06
  • |
  • Licznik odwiedzin: 961 282