Polityka prywatności, RODO


W związku z Zarządzeniem Nr VIII/433/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej inspektora ochrony danych w czasie jego nieobecności, uprzejmie informuję, że od dnia 16.09.2019 r. funkcję osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w czasie nieobecności Pani Wioletty Rozesłaniec będzie pełnił Pan Mariusz Stochla - Kontakt: iod1@erzeszow.pl, tel. 178754374

Czytając, przeglądając, rejestrując oraz logując się, czy używając w jakikolwiek inny sposób Serwisu sp8.resman.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdujące się na tej stronie.
Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów (użytkowników) Serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu.

Dane osobowe
W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to zwykle adres e-mail. W przypadku rejestracji w Serwisie będziesz proszony o podanie większej ilości danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.
Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości i informacji osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z Serwisem. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu i działalności statutowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie.

Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, artykułów i innych materiałów związanych z Serwisem mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które dane te wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

Linki do innych stron
Serwis może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Twojej wygody i informacji. Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzasz jakiekolwiek strony z linków. Szkoła Podstawowa nr 8 nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

Prawa autorskie
Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie nie wyraża zgody na kopiowanie, powielanie, modyfikację oraz żadną inną obróbkę całości lub fragmentów serwisu internetowego. Nie dozwolone jest również wykorzystywanie elementów znajdujących się na ww. stronach serwisu bez uzyskania stosownej zgody odpowiednich organów Szkoły Podstawoej nr 8 w Rzeszowie.
Elementy graficzne, w szczególności: logo SP8, prezentowane w serwisach internetowych Szkoły Podstawowej nr 8 nie nadają się do wykorzystywania. W celu uzyskania odpowiednich materiałów należy zwrócić się do odpowiednich organów Szkoły Podstawowej nr 8.
Wszystkie adresy pocztowe zawarte w serwisie internetowym będących własnością Szkoły Podstawowej nr 8 zostały tam opublikowane wyłącznie w celach kontaktowych. Ich publikacja w żadnych razie nie stanowi zgody na wykorzystywanie ich do celów reklamowych i regulacjom wprowadzanym przez Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustaw pokrewnych.
Pojedyncze dokumenty publikowane w Serwisie przez Szkołę Podstawową nr 8 mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności
Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe, Szkoły Podstawowej nr 8 nie ponosi odpowiedzialności za jej treść. Materiały mogą zawierać nieścisłości i błędy w pisowni.

 

Klauzula informacyjna
dla rodziców /opiekunów prawnych/ uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych uczniów w szkole jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Kopaczewskiego 2 4, 35-225 Rzeszów, tel. 17 748 23 30, mail: sekretariat@sp8.resman.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie możliwy jest pod adresem email: iod1@erzeszow.pl
 3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie możliwy jest pod numerem tel. 17 748 23 30 lub adresem email: sekretariat@sp8.resman.pl
 4. Dane osobowe Pana/Pani/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 5. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okres zakreślony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  Posiada Pan/Pani/dziecko prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Panu/Pani/dziecku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie w zakładce Kontakt.

REGLAMIN MONITORINGU


Inspektor Ochrony Danych -  iod1@erzeszow.pl

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

 • Data aktualizacji: 2020-08-14 16:01
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 886 996