Liczba odsłon: 62033

Kształcenie na odległość / Zasady kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie


Zasady kształcenia na odległość obowiązujące

w Szkole Podstawowej nr 8 w Rzeszowie

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KSZTAŁCENIU ZDALNYM

Kto organizuje pracę ucznia uczącego się zdalnie?

 • szkoła odpowiada za merytoryczne przygotowanie zajęć;
 • uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za właściwe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązku uczestnictwa w kształceniu na odległość;
 • zajęcia będą wymagały uczestnictwa w nich uczniów w zaplanowanym czasie, np. telekonferencja, czat, lekcje online na Microsoft Teams; inne będą miały formę zadań, ćwiczeń czy kart pracy przesyłanych przez nauczyciela do samodzielnej realizacji przez ucznia;
 • zadania określone przez nauczycieli mogą posiadać termin ukończenia (przesłania); wybór odpowiedniego czasu realizacji tych zadań zostawiamy uczniom i rodzicom (termin realizacji od poniedziałku do piątku);
 • prosimy o motywowanie dziecka do systematycznej, równomiernej pracy nad przyswajaniem materiału i wykonywaniem ćwiczeń;
 • kształcenie zdalne nakierowane jest także na kształtowanie odpowiedzialności, rzetelności i systematyczności;
 • zajęcia zdalne przewidują także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów; zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca br., działania podejmowane przez uczniów mogą być oceniane.

Czym jest zdalna edukacja?

 • zdalna edukacja polega na zapoznawaniu się z różnego rodzaju cyfrowymi materiałami udostępnionymi w sieci Internet pod kierunkiem i aktywnym przewodnictwem nauczyciela;
 • formy kształcenia dzielimy na synchroniczne, interaktywne (uczniowie i nauczyciel pracują w tym samym czasie, prowadząc komunikację w czasie rzeczywistym) oraz asynchroniczne (uczniowie przyswajają wiedzę, realizują zadane ćwiczenia, wypełniają testy, itd.);
 • rezultaty działań w zarówno w kształceniu synchronicznym jak i asynchronicznym mogą są przedmiotem oceny.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ZDALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8

W jaki sposób będzie prowadzona nauka zdalna w naszej szkole?

 • nauczyciele prowadzą zajęcia według aktualnego planu zajęć;
 • nauczyciele wykorzystują Ms.Teams oraz pakiet Office 365, e-dziennik oraz inne platformy rekomendowane przez MEN;
 • nauczyciele prowadzą synchronicznie zajęcia wg. planu opisy zadań dla uczniów danej klasy i będą odpowiadali na pytania uczniów i ich rodziców;
 • nauczyciel może się kontaktować z uczniami, rodzicami oraz prace uczniów są dostępne tylko drogą elektroniczną wg. ustaleń nauczyciel.

Kiedy nauczyciele będą dostępni on-line do kontaktu w czasie rzeczywistym?

 • dla uczniów wg. planu lekcji umieszczonego w e-dzienniku;
 • dla rodziców – Nauczyciele są dostępni pod adresami e-meilowymi w eDzienniku  od godz. 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku. W „sytuacjach krytycznych” w innych godzinach

Jak często uczeń powinien sprawdzać dziennik elektroniczny?

 • częstotliwość sprawdzania wiadomości oraz zadań domowych zależy od ucznia;
 • szkoła zaleca sprawdzanie konta rodzica/ucznia na bieżąco, przynajmniej trzy razy dziennie.

Ile czasu uczeń ma na wykonanie zadania?

 • termin wykonania danego zadania nauczyciel podaje w wiadomości zawierającej zadanie lub w treści samego zadania;
 • w przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie i wykonać je najszybciej, jak się da;
 • jeśli uczeń ma wątpliwości, jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać – powinien zgłosić to nauczycielowi, aby uzyskać jego pomoc.
 • zadania będą przekazywane  w trakcie lekcji, termin rozwiązania określony przez prowadzącego.

Jakiego typu zadania będą umieszczone w wiadomościach od nauczyciela?
Nauczyciel będzie zlecał uczniom zadania do wykonania w takich formach, jak:

 • klasyczna, z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń;
 • tekstowy opis zadania do wykonania;
 • link do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości (np. filmy, quizy, testy);
 • załącznik zawierający materiały tekstowe, grafiki, materiały audiowizualne, itp.

Jak odbywają się zajęcia interaktywne z nauczycielem?

 • nauczyciel organizuje lekcję on-line przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams;
 • czas trwania jednej lekcji 45 minut – czas przy ekranie nie może przekroczyć 30 minut;
 • obowiązuje plan lekcji umieszczony na stronie szkolnej i w eDzienniku

Czy nauczyciel towarzyszy uczniowi w trakcie wszystkich zajęć?

 • tak, zajęcia odbywają się z udziałem nauczyciela; takie zajęcia można porównać do wirtualnej klasy, w której obecni są w tym samym czasie uczniowie i nauczyciel; mają oni możliwość komunikacji oraz przesyłania sobie materiałów;
 • mogą być prowadzone w oparciu o zestaw instrukcji oraz materiały dydaktyczne przeznaczone do samodzielnej nauki;
 • opanowanie wiedzy i umiejętności jest przedmiotem oceny.

Co, jeśli uczeń nie zrozumie jakiejś partii materiału, przeznaczonej do samodzielnego opanowania?

 • kształcenie zdalne zakłada możliwość zadawania nauczycielowi pytań zarówno w formie pisemnej, jak i w trakcie rozmowy tekstowej, głosowej lub wideo, w trakcie godzin pracy nauczyciela;
 • to bardzo ważne, by zachęcać dziecko do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami, ponieważ nauczyciel w świecie wirtualnym otrzymuje nieco inny zestaw informacji zwrotnych od uczniów, niż w trakcie tradycyjnych zajęć w klasie szkolnej.

Kto sprawuje opiekę nad uczniem uczącym się zdalnie?

 • rodzice lub opiekunowie prawni; uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych;
 • pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych;
 • bardzo prosimy, aby rodzice stosowali się do przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej.

Czy plan lekcji zostanie zachowany?

 • nie, został dostosowany do potrzeb psychofizycznych uczniów z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej (ekranowej);
 • przesyłanie materiałów do nauki, zlecanie zadań itp. jest organizowane w zależności od dyspozycyjności nauczyciela.

W jaki sposób kontrolowane będzie uczestnictwo uczniów w zajęciach kształcenia na odległość?

 • jeśli uczeń z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub technicznych nie może danego dnia uczestniczyć w zajęciach kształcenia na odległość, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do kontaktu z wychowawcą;
 • w e-dzienniku, w tabeli frekwencji, obecność ucznia jest odnotywana poprzez potwierdzeni uczestnictwa w zajęciach (mikrofon, kamera) aktywność w trakcie zajęć, nie odpowiedzenia na pytania nauczyciela jest traktowane jako nieobecność na zajęciach.

Czy można nagrywać filmy on-line, robić zdjęcia i jakie są zasady w trakcie lekcji on-line?

 • nie, zabronione jest nagrywanie nauczania zdalnego, robienie zrzutów ekranu, fotografowanie;
 • uczeń w trakcie logowania do e-lekcji ma wyłączony mikrofon i kamerę, zasady komunikacji na lekcji określa prowadzący nauczyciel;
 • zabronione jest zakłócanie lekcji w sposób informatyczny (przejmowanie ekranu, linków, kontroli, samowolne włączanie mikrofonu i kamery), uczeń nie stosujący się do tych zasad zostaje poinformowany o tym przez nauczyciela, a następnie usunięty z lekcji, jest zobowiązany do nadrobienia materiału z lekcji;
 • uczeń, który chce zabrać głos na lekcji sygnalizuje to w sposób ustalony przez nauczyciela (Ms.Teams - łapka);
 • awatar, którym uczeń posługuje się posługuje na platformie Office 365 musi być zdjęciem ucznia oraz imieniem i nazwiskiem – dotyczy to zarówno uczniów jak i nauczycieli;
 • należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami i kolegami. (Zwroty grzecznościowe mile widziane!)

W jakim zakresie będą używane zeszyty ćwiczeń, tradycyjne podręczniki oraz zeszyty lekcyjne?

 • użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela; może się zdarzyć, że część zajęć będzie wymagała ich używania, a część będzie prowadzona przy wykorzystaniu nowych pomocy dydaktycznych;
 • precyzyjne zalecenia dotyczące wykorzystania materiałów drukowanych będą przekazywali nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

W jaki sposób będzie odbywało się ocenianie postępów uczniów?

 • uczniowie będą oceniani za podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem;
 • nauczyciele oceniają uczniów przede wszystkim za ich zaangażowanie, aktywność, sumienność, samodzielność pracy oraz terminowość wykonywania zadań, ale także za poprawność ich wykonania;
 • formy i sposób oceniania jest zawarty w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania – statut szkoły
 • możliwe jest również przeprowadzanie quizów i testów on-line oraz przeprowadzenie indywidualnej rozmowy audio lub audiowizualnej z uczniem za pomocą komunikatorów elektronicznych w czasie rzeczywistym, będącej formą odpowiedzi ustnej;
 • ocena zachowania ucznia polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół, w okresie przywrócenia zajęć w szkołach oraz funkcjonowania ucznia w okresie nauki na odległość, zwłaszcza jego systematyczności i aktywności w realizacji zleconych form nauki;
 • wszystkie oceny uwzględniające wywiązywanie się uczniów z powierzonych zadań oraz uwagi dotyczące funkcjonowania uczniów w okresie zdalnego nauczania będą odnotowywane w e-dzienniku.

W jaki sposób nauczyciele mogą się upewnić, że uczniowie w czasie sprawdzania wiedzy i umiejętności nie posługują się niedozwolonymi pomocami, notatkami, ściągami, czy pomocą rodziców?

 • nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie; ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia;
 • niektóre metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia, na przykład podczas telekonferencji, mogą przypominać odpytywanie uczniów, znane z tradycyjnej klasy szkolnej.

W jaki sposób nauczyciele będą sprawdzać, czy prace o charakterze twórczym nie są skopiowane z zasobów Internetu i nie mają charakteru plagiatu?

 • nauczyciele mogą posługiwać się skutecznymi metodami i technikami wykrywania duplikatów tekstów;
 • przedstawianie cudzych prac jako swoich będzie skutkowało oceną niedostateczną oraz miało negatywny wpływ na ocenę zachowania.

Jakie treści edukacyjne będą podawane uczniom w środowisku zdalnym?

 • treści edukacyjne podawane w środowisku zdalnym będą służyły realizacji podstawy programowej oraz rozwijaniu zainteresowań i pasji uczniów;
 • nauczyciel może przekazywać wiedzę w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, przygotowanych samodzielnie lub wykorzystywać edukacyjne zasoby Internetu o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itp.)

Czy uczeń powinien sporządzać papierowe notatki?

 • szczegółowe wskazania w tym zakresie przekazują nauczyciele; z wielu względów jest to dobra praktyka;
 • nauczyciel może wymagać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym.

Dlaczego niektóre prace domowe powinny być realizowane na piśmie w uczniowskim zeszycie lekcyjnym?

 • istnieje wiele powodów, by tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę; do głównych należy: pielęgnowanie umiejętności pisania ręcznego, procesy zapamiętywania zachodzące w trakcie pisania, lepsze rozumienie materiału pod wpływem wykonywanych odręcznie ćwiczeń i zadań.

STANOWISKO PRACY, URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

Jaki sprzęt potrzebny jest uczniowi do uczestniczenia w zajęciach?

 • celem realizacji programu z użyciem metod i technik kształcenia na odległość uczniowie powinni móc korzystać z urządzeń mających dostęp do Internetu, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym; zalecany jest dostęp do drukarki oraz posiadanie mikrofonu lub kamerki;
 • w przypadku braku dostępu do takich urządzeń należy zawiadomić szkołę; w takiej sytuacji poinformujemy ucznia i rodziców, w jaki sposób będzie realizowane kształcenie na odległość.

Kto pomoże mi skonfigurować sprzęt i rozwiązać problemy techniczne?

 • w przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu, jednak pracownicy szkoły nie mają kompetencji, aby świadczyć usługi doradztwa IT związanego z obsługą sprzętu i oprogramowania;
 • w przypadku utrzymywania się problemów technicznych z kształceniem on-line, należy zawiadomić szkołę, która wskaże możliwość zdalnego nauczania w inny sposób.

Co, jeśli w domu ucznia nie ma połączenia z siecią Internet?

 • należy zgłosić ten fakt wychowawcy w celu znalezienia rozwiązania problemu; wszelkie takie przypadki będą traktowane indywidualnie.

Jak powinno wyglądać stanowisko pracy ucznia?

 • trzeba pamiętać, że wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się w celach rozrywkowych;
 • należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy uczniów;
 • zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii pracy.

HIGIENA PRACY W KSZTAŁCENIU ZDALNYM

Czy istnieją zalecenia dotyczące pracy przy komputerze w godzinach popołudniowych i wieczornych?

 • tak, należy unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w takich godzinach; jeśli jednak uczeń decyduje się za zgodą rodziców na pracę po zmroku zalecamy ustawienie w systemie operacyjnym filtra światła niebieskiego, aby uniknąć problemów ze zmęczeniem i bezsennością.

W jaki sposób spędzać przerwy?

 • należy odejść od stanowiska komputerowego, smart TV lub innych urządzeń;
 • aby wzrok mógł odpocząć zaleca się patrzenie przez okno lub kilka chwil aktywnego wypoczynku; warto wykonać ćwiczenia fizyczne, przeznaczone dla osób pracujących ze sprzętem komputerowym;
 • stanowczo odradza się w czasie przerw korzystania z urządzeń elektronicznych (przerwa nie może polegać na wykorzystaniu gier lub lekturze stron internetowych).

Jak zadbać o zdrowie w czasie realizowania zajęć zdalnych?

 • należy bezwzględnie stosować zasady ergonomii pracy, systematycznie odpoczywać oraz dbać o wentylację pomieszczenia.

Ile czasu można spędzić przy urządzeniach z ekranem?

 • uczniowie powinni spędzać tylko tyle czasu, ile to absolutnie konieczne;
 • zwraca się uwagę rodzicom, że wykorzystanie urządzeń ekranowych w edukacji powinno wiązać się z ograniczeniem oglądania telewizji, korzystania z telefonów, tabletów i komputerów poza czasem przeznaczonym na naukę;
 • szczegółowe normy dla nauczycieli można odnaleźć w zaleceniach inspektora BHP.

Czy korzystanie z tabletu, telefonu i monitora komputerowego wpływa na zdrowie?

 • tak, ten wpływ ma charakter negatywny; z tego powodu zarówno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiązani są do rozsądnego planowania aktywności on-line.

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Kto będzie przetwarzał dane osobowe ucznia i nauczyciela?

 • przetwarzanie danych osobowych podczas kształcenia zdalnego jest realizowane przez szkołę na podstawie obowiązujących w szkole regulacji RODO oraz rozporządzania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.

Czy uczeń będzie bezpieczny w sieci Internet, uczestnicząc w zdalnych zajęciach?

 • tak, rozwiązania stosowane przez szkołę są zgodne z zasadami bezpieczeństwa dzieci w sieci internetowej;
 • ponieważ jednak współczesne systemy operacyjne mają charakter wielozadaniowy, a urządzenia przeznaczone w domu ucznia do realizacji zdalnej edukacji mogą zawierać połączenia prowadzące do szkodliwych stron, należy zachować szczególną czujność, która wynika z obowiązków opiekuńczych rodziców lub opiekunów prawnych; rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.

Jakie zagrożenia trzeba brać pod uwagę?

 • istnieje kilka grup ryzyka, do których należy: cyberprzestępczość, wyłudzanie danych, zagrożenia związane ze szkodliwym oprogramowaniem oraz szkodliwymi treściami; ochrona uczniów przed tymi i innymi zagrożeniami jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych.

Jakie treści mogą być niebezpieczne?

 • trzeba zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane podczas nauczania zdalnego; nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci;
 • uczeń, korzystając z nich, musi także zachować zasady bezpieczeństwa; w szczególności — nie należy korzystać ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także klikać na reklamy internetowe, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania ze szkolenia zdalnego, na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie należy pobierać załączników niewskazanych przez nauczyciela.

Czy można ucznia zostawić sam na sam z urządzeniem wykorzystywanym do celów edukacyjnych?

 • trzeba wykazać się rozsądkiem, wiedzą i doświadczeniem rodzicielskim; zalecana jest ostrożność oraz przestrzeganie zaleceń pochodzących od dostawcy systemów kontroli rodzicielskiej na danym urządzeniu.

Jakie rozwiązania do kontroli rodzicielskiej powinny być zainstalowane w systemie operacyjnym urządzenia, z którego korzysta uczeń?

 • wybór i sposób zainstalowania rozwiązań do kontroli rodzicielskiej należy do rodzica; szkoła rekomenduje stosowanie takich rozwiązań podczas nauki zdalnej.

 

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

 • Data aktualizacji: 2024-07-09 08:31
 • |
 • Licznik odwiedzin: 7 189 996