Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2020-12-05 01:32:18

Aktualności

Zmiana organizacji od 02.09.2021r.

Zmiana organizacja zajęć lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 8 od 01.09.2021 do czasu działania kuchni 

Przydział sal:

 1. Przydział sal dla poszczególnych klas:
  1A – 21         1B – 18        2A – 20       2B – 19      3A – 22     3B – 23       3C – 24       4A – 9      4B – 14
  5A – 30         5B – 25        6A – 31       6B – 32      6C – 33     6D – 2        7A – 34       7B – 13     7C – 8       7D – 1    7E – pokój nauczycielski
  8A – 10         8B – 11        8C – 7

 2. Zmiany dzwonków - klasy 4-8:
  1 - 8:00 – 8:45 – 5 min
  2 - 8:50 – 9:35 – 5 min
  3 - 9:40 - 10:25 – 5 min
  4 - 10:30 – 11:15– 10 min
  5 - 11:25 – 12:10 – 10 min
  6 - 12:20 – 13:05 – 10 min
  7 - 13:15 – 14:00 – 5 min
  8 - 14:05 – 14:50 – 5 min
  9 - 14:55 – 15:40 – 5 min
  10 - 15:45 – 16:30 – 5 min
 3. Uczniowie klas 4-8 w trakcie przerw przebywając w klasach a wychodzą co drugą przerwę do wyznaczonej strefy lub na podwórko:
  sale: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 25, 30  przerwy 1, 3, 5, 7, 9
  sale: 7, 10, 15, 17, 31, 32, 34  przerwy 2, 4, 6, 8
 4. Przerwy dla klas 1-3 są ustalane indywidualnie przez nauczycieli uczących – w innym czasie niż w klasach 4-8
  - klasy 1-e spotykają się na korytarzu o godz. 8:30 (z rodzicami - do 1-ych drzwi - do dezynfektora)
  - klasy 2-e i 3-e wchodzą do szkoły o godz. 8:15 (rodzice odprowadzają do szatni - 1-e drzwi - do dezynfektora)
 5. Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły o określonych godzinach wg. planu (rodzice odprowadzają do szatni - 1-e drzwi - do dezynfektora)
 6. Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz założonej maseczce w szatni, zalecamy noszenie maseczek w strefach wspólnych (korytarz, toalety)
 7. Świetlica - wniosek dostępny w sekretaracie, na stronei szkolnej oraz u wychowawcy - prosimy o zgłaszanie dziecka do opieku świetlicowej (jeżeli będziemy w strefie żóltej lub czerwonej - świetlica będzie bardzo ograniczona)
 8. Strefy przebywania dzieci w trakcie przerw:

UWAGA:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Izolatka dla pracowników, uczniów w gabinecie dyrektora
 • Proszę pamiętać o poinformowaniu wychowawcy klasy o ewentualnym przebywaniu dziecka na kwarantannie drogą elektroniczną.
 • Aktualne procedury w zakładce dokumenty: http://www.sp8.resman.pl/8-o-nas/19-dokumenty.html