Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie

e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl
www: sp8.resman.pl
Data wydruku: 2024-06-15 04:10:12

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa nr 8 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp8.resman.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony sp8.resman.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-01

Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono: 2020-10-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:

 

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach Szkoły podstawowej nr 8 w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy w miarę możliwości także jego dostępną wersję alternatywną (Ms.Word).

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie grafika i zdjęcia z wydarzeń nie zawsze wszystkie posiadają pełny opis alternatywy.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Umieszczane materiały filmowe nie posiadają napisów oraz nie posiadają opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku – w trakcie opracowania.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak jeżeli były by zauważone błędy, pojawiły by się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić serwisy Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie - prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@sp8.resman.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Sylwia Pragłowska  pod adresem poczty elektroniczne sylpra.774@edu.erzeszow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Antoniego Kopaczewskiego oraz wejścia boczne, od strony: placu zabaw, boiska sportowego, kosza na śmieci. Przy wejściach od strony boiska sportowego i placu zabaw znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
  3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym i wejściu od strony boiska są pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i szatnie) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.