Stypendia


NOWE ZASADY I FORMY STYPENDIÓW

Informacje na podstawie Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego

Uchwała nr VI/109/2019 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 stycznia 2019 r.

W sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares”.

STYPENDIUM „PRIMUS”

Może być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół (kl. VIII), którzy w danym roku szkolnym przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki i osiągnęli wynik egzaminu;

 1. ósmoklasisty na poziomie co najmniej 95 % liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych (laureat konkursu przedmiotowego otrzymuje 100%).

Dokumenty:

 1. wniosek
 2. kserokopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa powyżej.

Wypłata stypendium:

Stypendium „Primus” przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia stanowi co najmniej piętnastokrotność miesięcznej kwoty określonej dla Stypendium „Zdolny Uczeń”.

STYPENDIUM „MISTRZ”

Może być przyznane uczniom rzeszowskich szkół, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzający okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 3. uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów (wykaz na stronie MEN – BIP.MEN.GOV.PL/Działalność/Komunikaty) albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia  z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka).

Dokumenty:

 1. wniosek
 2. kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie kryterium w/w (ocena zachowania co najmniej bardzo dobra),
 3. kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

Wypłata stypendium:

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca (przez 9 miesięcy) roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów szkoły podstawowej (ucz. kl. VIII), dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

STYPENDIUM „ZDOLNY UCZEŃ”

Może być przyznane uczniom rzeszowskich szkół z klas IV-VIII, którzy na dzień klasyfikacji rocznej, bezpośrednio poprzedzający okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2. uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej:

-5,80 – w przypadku uczniów klas IV

-5,70 – w przypadku uczniów klas V-VI

-5,60 – w przypadku uczniów klas VII – VIII,

 1. c) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 2. d) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych,
 3. e) uzyskali szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust.19 załącznika nr 1 do Rozporządzenia MEN z dnia 26 kwietnia 2018 r.:

1) uzyskanie wysokiego miejsca, które jest nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół Jeżeli konkurs jest trzyetapowy, to bierzemy pod uwagę III etap),

2) osiągnięcia aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Dokumenty:

 1. wniosek
 2. kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie w/w kryterium .

Wypłata stypendium:

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania (przez 9 miesięcy), z wyjątkiem absolwentów szkoły podstawowej (ucz. kl. VIII), dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Program „Primus Inter pares” przyjęty został Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa, nr VI/109/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r.
 2. Wszystkie rodzaje stypendiów mogą być przyznane uczniom szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów.
 3. Wszystkie wnioski w sprawie stypendiów muszą być zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.
 4. Dyrektor szkoły po zakończonych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych składa do Prezydenta Miasta Rzeszowa wnioski  o przyznanie stypendiów.
 5. W ramach Programu w danym roku szkolnym można składać wnioski o jedną formę (stypendium „Mistrz”, „Zdolny uczeń”) oraz jednocześnie o Stypendium „Primus”.
 6. W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata, przyznaje się Stypendium „Mistrz” w wysokości stanowiącej wielokrotność kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.
 7. Dla absolwentów (ucz. kl. VIII) przyznaje się i wypłaca stypendium jednorazowo.
 8. Wszystkie rodzaje stypendiów wypłaca się przelewem na nr rachunku podany przez rodzica.
 9. Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
 1. zaprzestania uczęszczania przez ucznia do szkoły na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
 2. uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń rażąco naruszył obowiązujące normy zachowania,
 3. rezygnacji z pobierania stypendium złożonej przez rodzica.

    10)Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numer rachunku bankowego oraz podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem).

     11)Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach opisanych w pkt 9) będą podstawą do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

 • Data aktualizacji: 2019-09-13 12:30
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 922 751