Aktualności / BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW


BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA UCZNIÓW

         Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przypomina, że można już zapisywać uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów do 21 roku życia. Aktualnie zapisane na RKM uprawnienie obowiązuje do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym zapraszamy z kompletem dokumentów zgodnie z obowiązującą Uchwałą  Nr IX/173/2019 z dnia 26 marca 2019 r. Rady Miasta Rzeszowa celem przedłużenia w/w uprawnienia na kolejny rok szkolny (tj. do dnia 30.09.2021 r.).

 1. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zapisywane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej.
 2. Podstawą do zapisania uprawnienia na RKM jest ważna legitymacja szkolna oraz:
  • kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;- za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia;
 1. Podczas okazania zeznania podatkowego wymagane jest zamaskowanie (ukrycie) danych
  finansowych ujętych w dokumencie lub na kopii;
 2. Dokument, o którym mowa powyżej należy okazać tylko do wglądu
  kasjerowi/ pracownikowi POP w celu weryfikacji poprawności danych;
 3. Przyjmuje się, że deklaracja podatkowa złożona w imieniu podatnika przez pracodawcę
  lub przewidziany prawem organ uznawana jest za prawidłową;
 4. Na podstawie przedłożonych dokumentów pracownik POP zapisze uprawnienie
  do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na RKM;
 5. Uprawnienie będzie zapisane na okres roku szkolnego do 30 września roku następnego.
 6. Wymagana jest coroczna aktualizacja uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską zbiorową dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dodatkowe informacje:

 1. mieszkaniec Rzeszowa - to każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Miasto Rzeszów;
 2. legitymacja szkolna – legitymacja poświadczająca fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania z ulg;
 3. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych;
 4. Rzeszowska Karta Miejska (skrót RKM lub e-karta) – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej.

Wszystkie publikowane treści chronione są prawami autorskimi należącymi do SP8, któremu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), jako autorowi przysługuje wyłączne prawo do korzystania z nich i rozporządzania nimi. Rozpowszechnianie treści za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, jak i ich przerabianie, odsprzedawanie i upublicznianie, bez pisemnej zgody autora, jest zabronione.

 • Data aktualizacji: 2020-10-30 09:39
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 220 334